ശിവനായി ഹൃത്വിക് റോഷന്‍

ഹൃത്വിക് റോഷന്‍ ശിവനായി അഭിനയിക്കുന്നതായി വാര്‍ത്തകള്‍. അമിത് ത്രിപാഠിയുടെ ശിവ ട്രിലോളജി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഇമോര്‍ട്ടല്‍സ് ഓഫ് മെലൂഹ എന്ന ഭാഗമാണ് സിനിമയാകുന്നത്.അതോടെ സിനിമയിലെ പ്രധാന

Read more
error: Content is protected !!